Salon Komputerowy Net w Międzyrzeczu <sprawdź> otrzymał tytuł autoryzowanego partnera Certum    

Zakres usług świadczonych na miejscu lub z dojazdem do klienta:

Certyfikaty kwalifikowane – sprzedaż
Certyfikaty kwalifikowane – szkolenia
Certyfikaty kwalifikowane – konsultacje
Certyfikaty kwalifikowane – ekspresowe wydanie
Certyfikaty kwalifikowane – dojazd do klienta
Certyfikaty kwalifikowane CERTUM – odnowienie
Certyfikaty kwalifikowane – weryfikacja tożsamości
Certyfikaty kwalifikowane innego wystawcy – odnowienie

Jako jedyni w Polsce Firma Certum oferujemy certyfikat kwalifikowany, który jest rozpoznawany jako zaufany w dokumentach PDF otwieranych w oprogramowaniu Adobe. Dzięki komunikatowi w górnej belce ekranu odbiorcy Twoich dokumentów na całym świecie będą mieli jasny komunikat, że mają do czynienia z wiarygodnym dokumentem opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Przykłady wykorzystania podpisu elektronicznego:

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – e-korespondencja z ZUS jest możliwa wyłącznie z użyciem podpisu elektronicznego, który jest potrzebny do przekazania dokumentów w formie elektronicznej w ramach aplikacji Płatnik.
 2. Urząd Celny – składanie deklaracji i dokumentów do Urzędu Celnego za pomocą aplikacji e-Zefir, np. deklaracji dla podatku akcyzowego wymaga posiadania podpisu elektronicznego.
 3. Urząd Skarbowy – podpis elektroniczny można wykorzystać do przesyłania deklaracji podatkowych przedsiębiorstwa drogą elektroniczną poprzez aplikację e-Deklaracje.
 4. Krajowy Rejestr Sądowy – przesyłanie wniosków rejestrowych i aktualizacja informacji możliwa jest drogą elektroniczną wyłącznie przy użyciu podpisu elektronicznego, który jest wymagany do rejestracji w platformie e-KRS.
 5. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – elektroniczna komunikacja z GIODO poprzez podpisywanie formularzy zgłoszenia zbioru danych osobowych generowanych w ramach platformy e-GIODO.
 6. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – w ramach ubiegania się o dotacje unijne PARP umożliwia złożenie odpowiednich wniosków drogą elektroniczna jedynie w przypadku opatrzenia ich podpisem elektronicznym.
 7. Generalny Inspektor Informacji Finansowej – przesyłanie raportów dotyczących zrealizowanych transakcji powyżej 15 000 euro za pomocą specjalnej platformy internetowej wymaga użycia podpisu elektronicznego.
 8. e-PUAP – szybsze uzyskanie dostępu do systemu e-PUAP dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego do potwierdzenia danych użytkownika.
 9. Sady Administracyjne – zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego przedsiębiorcy mogą elektronicznie przesyłać pisma do poszczególnych sądów opatrując je wcześniej podpisem elektronicznym.

Skutek prawny podpisów elektronicznych

Zgodnie z art. 51 ust. 1 eIDAS: „Bezpieczne urządzenia do składania podpisu, których zgodność ustalono zgodnie z art. 3 ust. 4 dyrektywy 1999/93/WE, uznaje się za kwalifikowane urządzenia do składania podpisu elektronicznego na mocy niniejszego rozporządzenia”. Nie zachodzi zatem konieczność zakupu nowych kart lub zestawów do składania podpisu elektronicznego.

W związku z art. 51 ust. 2 eIDAS: „Kwalifikowane certyfikaty wydane osobom fizycznym na mocy dyrektywy 1999/93/WE uznaje się za kwalifikowane certyfikaty podpisów elektronicznych na mocy niniejszego rozporządzenia do czasu ich wygaśnięcia”. W związku z tym nie zachodzi również konieczność zakupu nowego certyfikatu kwalifikowanego.

 

Każdy podpis elektroniczny, który po 1 lipca 2016 r.:

 • tworzony będzie za pomocą tych samych urządzeń i oprogramowania, które były używane do tworzenia bezpiecznych podpisów elektronicznych zgodnych z polską ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym oraz
 • weryfikowany będzie:
  –   za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wydanego po 1 lipca 2016 r. na mocy nowych przepisów (eIDAS)
  –   lub za pomocą kwalifikowanego certyfikatu wydanego przed 1 lipca 2016 r. na mocy obowiązującej wówczas polskiej ustawy o podpisie elektronicznym
 • będzie mieć status kwalifikowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu nowych przepisów (eIDAS) i wywoływać będzie skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu, czyli będzie mieć taki sam skutek prawny jak bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu polskiej ustawy o podpisie elektronicznym.

Ilekroć w ustawach jest mowa o bezpiecznym podpisie elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego należy przez to rozumieć kwalifikowany podpis elektroniczny w rozumieniu rozporządzenia eIDAS. Jednocześnie przypominamy, że urzędy administracji publicznej obowiązane są honorować kwalifikowane podpisy elektroniczne z innych państw Unii Europejskiej.